Aktuality O nás Fotogaléria Program Kontaktkliknite si na novú webovú stránku FS DETVA :
http://fs.detva.szm.com

VYSTÚPENIA FS DETVA júl - august 2010

02.7.-4.7. 2010 = Východná –?H
09.7.-11.7.2010 = 45. ro?ník FSP Detva
17.7.2010 = Ba?an
24.7.2010 = Badín
8.8.2010 = Jablunkov - ?R
16.8.2010-20.8.2010 = Ostrava
21.8.2010 = Hrušov
27.8.2010 = Krakov - Po?sko

FOLKLÓRNEHO SÚBORU DETVA - 35 ro?ný
1971 – 2006

Folklórne slávnosti pod Po?anou pripravovali VI. ro?ník a Detva nemala svojho reprezentanta v podobe folklórneho súboru. Na podnet Juraja ?uricu vtedajšieho riadite?a Domu kultúry A. Sládkovi?a v Detve vznikol 18.januára 1971 folklórny súbor Detva. Jeho prvým umeleckým vedúcim a choreografom sa stal Vladimír Polívka. Pri zrode súboru vznikla aj ?udová hudba ?atelinka s primášom Ondrejom Molotom. Toto zoskupenie obohatila ženská spevácka skupina s ktorou pracovala Veronika Golianová a sólista inštrumentalista Jožko Rybár, v tomto roku si pripomíname jeho nedožitých 100 rokov. Za jeden rok kolektív vytvoril celove?erný program a meno detvianskeho súboru za?alo rezonova? na domácich prestížnych folklórnych festivaloch, ?i prehliadkach. Úspechy za?ali prichádza? i spoza hraníc. V roku 1984 sa s folklórnou rodinou detvianskych súboristov navždy rozlú?il Vladimír Polívka, ktorý by sa v tomto roku dožil 75 rokov. Po jeho náhlom odchode so súborom v nasledujúcich rokoch spolupracovali a umelecky ho viedli – Vladimír Mališ, Jozef Ma?a, jeho bývalí tane?níci Anna Ostriho?ová, ?ubomír Ostriho?, Jozef Smutný, Imrich ?alík. Od jesene roku 1992 sa folklórnemu súboru Detva venuje tiež jeho ?lenka Emília Sekerešová. Neodmyslite?nou sú?as?ou súboru bola krojárka, ur?ité obdobie organiza?ná vedúca - Irena Polívková, ktorá pre tento kolektív vybudovala prekrásnu, dodnes slúžiacu šatnicu.
S ?udovou hudbou ?atelinka v roku 1985 za?ali muzicírova? mladí muzikanti ?udovej hudby Detvan?ek, ktorí sa od roku 1989 stali dobrými pokra?ovate?mi svojich vzorov a s primášom Jaroslavom Hazlingerom dodnes sprevádzajú detviansky súbor pri Dome kultúry A. Sládkovi?a v Detve.
S folklórnym súborom Detva od roku 1998 spoluú?inkuje ženská spevácka skupina, ktorej vedúcou je Anna Klimová.

Po?as 35 ro?nej existencie s folklórnym súborom spoluú?inkovali sólisti inštrumentalisti a speváci – Jožko Rybár, Martin Sanitrár, Jozef ?urica, Tibor Koblí?ek, Milan Križo, Jozef Výboš?ok, Anna ?avojová, Mária Kucejová, Anna Klimová, Eva Faklová, Anna Šatanová, Katarína Hron?eková, Viera Berkyová, Martina Telúchová, Alenka Maceková, Jozef Smutný, Jaroslav Jackuliak, Ras?o Andris, Peter Uhrín, Michal Pa?ko, Ján Murín ...

Repertoár zobrazujúci Podpo?anie, súbor prezentoval skoro vo všetkých krajinách Európy a detvianske holé pupky obdivovali i v Afrike, priamo v Alžírsku.

Folklórny súbor Detva zdobí nejeden úspech na domácej pôde, ale i v zahrani?í. Medzi najnovšie ocenenia patrí - Laureát celoslovenskej sú?aže tvorivých choreografii, Hlavná cena v Národnej sú?aži rozhlasových nahrávok GRAND PRIX S. Stra?inu a následne bienále Cena OZIS, finalista celoslovenskej sú?aže programových blokov a tvorivých choreografii.

Dnes ?udová hudba s primášom Jarkom Hazlingerom pripravuje svojich muzikantských pokra?ovate?ov, tane?ná zložka sa omladzuje už od veku 13 rokov a ženská spevácka skupina nám dotvára priemer dospelého súboru.

Emília Sekerešová
vedúca FS DETVAWarning: include(../../user.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/podpolanie.sk/public_html/_sub/detvafolklor/index.php on line 320

Warning: include(../../user.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/podpolanie.sk/public_html/_sub/detvafolklor/index.php on line 320

Warning: include(): Failed opening '../../user.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php/pear/') in /home/html/podpolanie.sk/public_html/_sub/detvafolklor/index.php on line 320

Warning: include(../../reklama/reklama.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/podpolanie.sk/public_html/_sub/detvafolklor/index.php on line 321

Warning: include(../../reklama/reklama.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/podpolanie.sk/public_html/_sub/detvafolklor/index.php on line 321

Warning: include(): Failed opening '../../reklama/reklama.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php/pear/') in /home/html/podpolanie.sk/public_html/_sub/detvafolklor/index.php on line 321
 
hosted by www.remo.sk    webdesign © 2002 remo